Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Legislatíva
Vyberanie poplatkov
Hodinová sadzba za vykonávanie kontrol potravín podľa § 3 ods. 1,2 a 3 nariadenia vlády č. 493/2008 Z. z. na obdobie od 1.3.2014 do 28.2.2015 je: 6,68 EUR

Povinnosti prevádzkovateľa potravinového podniku pri importe potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov (PPP) alebo ich zástupcovia sú povinní v náležitom časovom predstihu oznámiť predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky do určeného miesta vstupu a povahu zásielky.

 U všetkých zásielok tovaru nachádzajúceho sa v prílohe č. I Nariadenia č. 669/2009 musia byť splnené predpísané náležitosti:

 1. PPP vyplnia časť I jednotného vstupného dokladu (JVD) a tento doklad predložia príslušnému orgánu na určenom mieste vstupu najmenej jeden pracovný deň pred fyzickým príchodom zásielky,
 2. JVD sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého sa nachádza určené miesto vstupu,
 3. JVD je vyžadovaný aj u importných kontrolách vykonávaných v zmysle nariadenia č. 1152/2009, kde orgán dozoru vypĺňa časť II. Časť I už musí byť pri kontrole vyplnená PPP. Pokyn na jeho vyplnenie je v prílohe II nariadenia č. 1152/2009.

Zdravotné osvedčenia sa vypisujú v úradnom jazyku vyvážajúcej krajiny a v úradnom jazyku dovážajúceho členského štátu.

Ak niektorý predpis pri importe potravín neživočíšneho pôvodu vyžaduje zdravotné osvedčenie a toto:

 1.  zásielku nesprevádza
 2.  je staršie ako štyri mesiace
 3.  nevydala ho kompetentná autorita
 4.  sú na ňom neplatné podpisy autorizovaných zástupcov
 5.  nie je kompletné,
tak zásielka nesmie vstúpiť na účely ďalšieho tranzitu do Európskych spoločenstiev a ani nesmie byť do spoločenstva dovezená a musí sa odoslať späť do krajiny pôvodu alebo zlikvidovať. Vzor zdravotného osvedčenia sprevádzajúceho zásielky tovaru uvedeného v nariadení č. 1152/2009 sú v jeho prílohe I.


Sprievodné doklady musia obsahovať meno alebo obchodné meno a adresu výrobcu alebo odosielateľa zásielky, krajinu pôvodu, meno alebo obchodné meno a adresu dovozcu alebo distribútora, miesto určenia, druh potraviny, množstvo potraviny, identifikáciu dávky a v prípade rýchlo kaziacich sa potravín podmienky skladovania. Pri importe vína musia doklady ešte obsahovať druh vína a identifikáciu dávky vína v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008.

Aby bolo možné zásielku prepustiť do voľného obehu, musí PPP alebo jeho zástupca predložiť colným orgánom po vykonaní všetkých kontrol vyžadovaných podľa čl. 8 odsek 1 nariadenia č. 669/2009 a po oznámení priaznivých výsledkov fyzických kontrol, JVD riadne vyplnený príslušným orgánom (aj v elektronickej forme). PPP je povinný poskytnúť všetky informácie a doklady, ktoré inšpektor považuje za nevyhnutné pri vykonaní kontroly importu.

PPP zabezpečujú vykládku zásielok potravín nevyhnutných na uskutočnenie odberu reprezentatívnych vzoriek.

Náklady vynaložené za vrátenie zásielky alebo na jej neškodné odstránenie alebo na využitie produktov na iné účely znáša osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca podľa Obchodného zákonníka.

Ak si to vyžadujú osobitné vlastnosti zásielky, PPP poskytne príslušnému orgánu k dispozícii
- dostatočný počet pracovníkov a logistické zariadenie na vykládku zásielky v záujme umožnenia výkonu úradných kontrol,
- vhodné vybavenie na odber vzoriek na účely analýzy, pokiaľ ide o zvláštny druh prepravy a/alebo zvláštne druhy balenia, pokiaľ reprezentatívny odber vzoriek nemožno vykonať pomocou štandardného vybavenia na odber vzoriek.

Poplatky vzniknuté v súvislosti s úradnými kontrolami pri dovoze potravín a surovín rastlinného pôvodu z tretích krajín v súlade s článkom 22 kapitoly V nariadenia č. 882/2004 platia PPP zodpovední za zásielku alebo ich zástupca.

Výška hodinovej sadzby za vykonávanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a úradných kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti sa stanovuje podľa § 3 ods. 1, 2 a 3 nariadenia vlády č. 493/2008 Z. z..


Systém importných kontrol surovín a potravín rastlinného pôvodu

 1. Podmienky na dovoz určitých potravín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi. (Nariadenie komisie 1152 / 2009)
 2. Podmienky na dovoz určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu v spojitosti so zvýšenou mierou úradných kontrol (Nariadenie komisie 669 / 2009)
 3. Podmienky na dovoz určitých výrobkov pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny (Nariadenie komisie 1135 / 2009)
 4. Podmienky pre dovoz slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny (Nariadenie komisie 1151 / 2009)
 5. Podmienky na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (Nariadenie komisie 733 / 2008)
 6. Podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie (Nariadenie komisie 258 / 2010)
 7. Podmienky pre dovoz ostatných komodít rastlinného pôvodu (Nariadenie komisie 882 / 2004 kap. V)