Filter

Typ kontroly:

Dokumentácia:

Kraj:

Okres:

Obec:

Právny subjekt:

Prevádzka:

Od:

Do:

Mapa zobrazuje údaje za vybraný rok

Prehľad údajov v roku 2018:

Počet kontrol: 3913

Počet kontrolovaných prevádzok: 2756

Aktualizácia: 21.02.2018

Prehľad kontrol v roku 2017

Prehľad kontrol v roku 2016

Prehľad kontrol v roku 2015

Prehľad kontrol v roku 2014

Prehľad kontrol v roku 2013

Výsledky kontrol za rok 2018. Pre zobrazenie starších údajov použite filter.
Dátum kontroly Číslo kontroly Právny subjekt Miesto kontroly Ulica Obec Typy nedostatku Výsledok kontroly Podrobnosti

Všeobecné informácie

Portál úradnej kontroly potravín spravuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej iba ŠVPS SR). Orgány ŠVPS SR vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. ŠVPS SR zhromažďuje vo svojom informačnom systéme, ktorý vedie, informácie o prevádzkovateľoch, zisteniach úradnej kontroly potravín, ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín.

ŠVPS SR je oprávnená využívať údaje z informačného systému na usmernenie, riadenie a koordináciu úradnej kontroly potravín a na informovanie verejnosti o nebezpečných potravinách a zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Orgány úradnej kontroly potravín zabezpečujú výkon svojej činnosti s vysokou úrovňou transparentnosti a za týmto účelom zverejňujú relevantné informácie, ktoré majú ohľadne kontrolnej činnosti a ich účinnosti. V rámci svojej pôsobnosti ukladajú taktiež opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.

Prehľad údajov v roku 2017

Počet kontrol: 51563

Počet kontrolovaných prevádzok: 17729

Prehľad údajov v roku 2016

Počet kontrol: 49110

Počet kontrolovaných prevádzok: 18222

Prehľad údajov v roku 2015

Počet kontrol: 50568

Počet kontrolovaných prevádzok: 18363

Prehľad údajov v roku 2014

Počet kontrol: 55408

Počet kontrolovaných prevádzok: 3258

Prehľad údajov v roku 2013

Počet kontrol: 50620

Počet kontrolovaných prevádzok: 2773

Legenda:

  • - počet prevádzok
  • - prevádzky bez nedostatkov
  • - prevádzky bez nedostatkov aj s nedostatkami
  • - prevádzky s nedostkami
  • - kontrola počas prepravy
  • - podrobnosti prevádzky
  • - podrobnosti prevádzky s fotografiami

Typ zverejňovaných výsledkov

  • Bez nedostatkov
  • S nedostatkami - ukončené blokovou pokutou, resp. opatreniami na mieste alebo ukončené právoplatným rozhodnutím.