Filter

Dátum kontroly

Od:

Do:

Pravoplatné rozhodnutia sú zverejnené v zmysle zákona 42/2013 Z.z.

Aktualizácia: 20.02.2018

Počet rozhodnutí: 9396

Pokút: 8666

Dátum kontroly Dátum rozhodnutia Číslo rozhodnutia Právny subjekt Miesto kontroly Ulica Obec Okres Počet opatrení Pokuta Dokumentacia

Všeobecné informácie

Portál úradnej kontroly potravín spravuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej iba ŠVPS SR). Orgány ŠVPS SR vykonávajú úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh. ŠVPS SR zhromažďuje vo svojom informačnom systéme, ktorý vedie, informácie o prevádzkovateľoch, zisteniach úradnej kontroly potravín, ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín.

ŠVPS SR je oprávnená využívať údaje z informačného systému na usmernenie, riadenie a koordináciu úradnej kontroly potravín a na informovanie verejnosti o nebezpečných potravinách a zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Orgány úradnej kontroly potravín zabezpečujú výkon svojej činnosti s vysokou úrovňou transparentnosti a za týmto účelom zverejňujú relevantné informácie, ktoré majú ohľadne kontrolnej činnosti a ich účinnosti. V rámci svojej pôsobnosti ukladajú taktiež opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly.

Prehľad údajov v roku 2017

Počet kontrol: 51563

Počet kontrolovaných prevádzok: 17729

Prehľad údajov v roku 2016

Počet kontrol: 49110

Počet kontrolovaných prevádzok: 18222

Prehľad údajov v roku 2015

Počet kontrol: 50568

Počet kontrolovaných prevádzok: 18363

Prehľad údajov v roku 2014

Počet kontrol: 55408

Počet kontrolovaných prevádzok: 3258

Prehľad údajov v roku 2013

Počet kontrol: 50620

Počet kontrolovaných prevádzok: 2773

Legenda:

  • - počet prevádzok
  • - prevádzky bez nedostatkov
  • - prevádzky bez nedostatkov aj s nedostatkami
  • - prevádzky s nedostkami
  • - kontrola počas prepravy
  • - podrobnosti prevádzky
  • - podrobnosti prevádzky s fotografiami

Typ zverejňovaných výsledkov

  • Bez nedostatkov
  • S nedostatkami - ukončené blokovou pokutou, resp. opatreniami na mieste alebo ukončené právoplatným rozhodnutím.