Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Tlačivá na stiahnutie na komunikáciu s orgánom verejnej moci

aktualizované dňa 5. apríla 2017

Zdravie a ochrana zvierat

 

Dovozy a vývozy

Hygiena produktov živočíšneho pôvodu

  • Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
  • Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
  • Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
  • Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
  • Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
  • Dodatok 1.10.A k žiadosti o schválenie bitúnku s malým objemom výroby podľa nariadenia vlády SR č. 359 / 2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
  • Dodatok k prílohe č. 4.1. VZOR Žiadosti o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (Dodatok k formuláru ŠVPS-Ž-07) Pre bitúnky s činnosťou „Zabíjanie „(kopytníky/ hydina/ zajacovité/zver z farmových chovov) sa pri podávaní žiadosti okrem častí 1-7.a 8.1 a časti 9 prílohy č. 4.1. (formulár ŠVPS-Ž-07) vypĺňa aj táto časť 7 A a 8 A , v ktorej sú informácie žiadateľa o schválenie bitúnku potrebné na posúdenie požiadaviek na usporiadanie, stavbu a vybavenie bitúnku z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovania podľa nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovani tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
  • Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
  • Žiadosť o schválenie prevádzkarne prvovýrobcu - salaša, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX

Kontrola potravín rastlinného pôvodu

 

Laboratórna diagnostika, certifikácia

Kontrola krmív, ekológie a veterinárnej farmácie

Rôzne