Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Laboratórna diagnostika

aktualizované dňa 2. apríla 2013

Úradné metódy laboratórnej diagnostikyKód Názov metódy Číslo predpisu
R1 Stanovenie počtu somatických buniek mikroskopickou metódou v mlieku STN EN ISO 13366-1
R2 Stanovenie počtu somatických buniek metódou elektronického počítania častíc STN EN ISO 13366-2
R3 Stanovenie počtu somatických buniek fluorescenčnou optickou elektronickou metódou STN EN ISO 13366-3
R4 Stanovenie aktivity vody (aw) v poživatinách STN 56 0030
R5 Dôkaz druhu mäsa zvierat v tepelne opracovanom mäse a v mäsových výrobkoch metódou ELISA Príloha R5
R6 Referenčné metódy používané pri výkone úradnej kontroly na analýzu potravín a krmív za účelom detekcie a stanovenia geneticky modifikovaných organizmov (GMO) Príloha R6
R7 Dôkaz efektívnosti zahriatia (133 oC, 3 bar, 2 min) pri spracovaní mäsokostných múčok metódou ELISA Príloha R7
R8 Semikvantitatívne stanovenie prítomnosti rizikového materiálu (CNS) v mäse a v mäsových výrobkoch metódou ELISA Príloha R8
R9 Semikvantitatívne stanovenie prítomnosti rizikového materiálu (CNS) v surovom mäse a na kontaminovaných plochách metódou ELISA Príloha R9
R10 Dôkaz živočíšnych druhov v krmivách metódou PCR Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009
R11 Mikroskopický dôkaz a určenie živočíšnych zložiek v krmivách Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009
R12 Metódy na vyšetrovanie trichinel Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005
R13 Stanovenie množstva cudzej vody v mrazenej a v hlbokozmrazenej hydine odkvapkávacou metódou Nariadenie komisie (EHS) č.2891/93
R14 Stanovenie celkového množstva vody v hydinových dieloch chemickou metódou Nariadenie komisie (ES) č.1072/2
R15 Stanovenie ovčieho a kravského kazeínu v syroch vyrobených z ovčieho mlieka Príloha R15
R16 Stanovenie podielu ovčieho a kravského syra v bryndzi metódou HPLC/DAD Príloha R16
R17 Potraviny. Dôkaz alergénov v potravinách molekulárno-biologickými metódami STN EN 15634-1 (56 0131)
STN P CEN/TS 15634-2 (56 0133)
R18 Potraviny. Dôkaz alergénov v potravinách. Všeobecné ustanovenia a validácia metód. Šablóna na dodávanie informácií o imunochemických a molekulárnobiologických metódach STN EN 15842
TNI CEN/TR 16338
R19 Kvantitatívne stanovenie sóje v potravinách metódou ELISA Príloha R19
R20 Potraviny. Dôkaz alergénov v potravinách imunochemickými metódami STN EN 15633-1
STN P CEN/TS 15633-3
návody výrobcov komerčných kitov
R21 Stanovenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok. Mikrobiologická metóda s Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis C 953 Príloha R21
R22 Stanovenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok. Mikrobiologická metóda štvorplatňová (Bogearts a Wolf,1980) Príloha R22
R23 Stanovenie rezíduí inhibičných látok v mlieku metódou Kalidos TB, MP Príloha R23
R24 Stanovenie rezíduí inhibičných látok v mlieku metódou ECLIPSE 50 Príloha R24
R25 Screeningový test na stanovenie rezíduí antibiotík s použitím piatich bakteriálnych kmeňov (metóda STAR) Príloha R25
R26 Stanovenie rezíduí inhibičných látok v mäse metódou PREMI® TEST Príloha R26
R27 Metódy analýz krmív Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009