Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Datasety  ŠVPS SR

aktualizované dňa 8. júna 2017

1. Zoznamy schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní

Popis: Zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.
Aktualizované dňa: 08.06.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

2. Zoznamy schválených/povolených/registrovaných prevádzkarní vo veterinárnej oblasti

Popis: Zoznamy prevádzkarní vo veterinárnej oblasti podľa v nariadení (ES) č. 73/2008, podľa zákona 39/2007 Z.z., podľa Nariadení vlády a nariadení Európskeho spoločenstva a Rady
Aktualizované dňa: 08.06.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

3. Register prepravcov zvierat

Popis: Register schválených prepravcov zvierat
Aktualizované dňa: 08.06.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

4. Zoznamy schválených prevádzkarni na živočíšne vedľajšie produkty

Popis: Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa nariadenia Európskeho spoločenstva a Rady. č.1069/2009
Aktualizované dňa: 08.06.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

5. Národné referenčné laboratóriá

Popis: Zoznam národných referenčných laboratórií (smernice 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC and 2005/94/EC) a laboratória schválené na vykonávanie sérologických testov na monitorovanie účinnosti vakcín proti besnote (rozhodnutie 2000/258/ES)[
Aktualizované dňa: 08.06.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

6. Rapid alert system - Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

Popis: Hlásenia z Rapid alert systému
Aktualizované dňa: 08.06.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

7. Faktúry za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie

Popis: Zoznam faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Aktualizované dňa: 08.06.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

8. Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie

Popis: Zoznam objednávok na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Aktualizované dňa: 08.06.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

9. Zoznamy poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat

Popis: Zoznamy poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat
Aktualizované dňa: 28.03.2017
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: CSV