Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zhodnotenie Slovenského predsedníctva (SK PRES) z pohľadu ŠVPS SRaktualizované dňa 8. februára 2017
                     

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej Únie
       
        


Predsednícky polrok v Rade EÚ pod taktovkou Slovenska sa skončil.

Máme za sebou vcelku náročný polrok, kedy počas 6 mesiacov veterinárni experti zo Slovenska , ako aj zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ predsedali jednotlivým pracovným skupinám Rady EÚ, na ktorých sa riešili nasledujúce veterinárne otázky:


Pracovná skupina CVO (hlavní veterinárni lekári) členských štátov EÚ


 • Počas SK PRES sa uskutočnilo 5 mítingov hlavných veterinárnych lekárov členských štátov(ČŠ), kde sa prerokovali rôznorodé témy. Pracovnej skupine predsedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky a hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. Počas mítingov bola pomenovaná strategická diskusia s následnými konkrétnymi krokmi/opatreniami na ich uplatnenie.

»     lumpy skin disease – nodulárna dermatitída - výsledkom diskusie je prijatie jasných legislatívnych pravidiel, pokiaľ ide o systém vakcinácie zvierat, pomenovania statusov jednotlivých zón podľa  výskytu nákazy, ako aj systém certifikácie pri obchodovaní s vnímavými zvieratami,
»     Medzinárodný úrad pre nákazy so sídlom v Paríži - OIE - výsledkom je systém opatrení krajín EÚ k programu OIE z hľadiska presadzovania zmien v kódexe zdravia suchozemských zvierat a akvakultúry,
»     potravinové podvody
- výsledkom je pracovná skupina pre potravinové podvody, ktorá sa bude zaoberať jednotným výkladom/chápaním krokov boja s podvodmi a pomenovanie krokov na prehĺbenie kooperácie medzi ČŠ pri ich odhaľovaní,

»
     certifikácia dovozov konského mäsa do EÚ - diskusia ekvivalencie podmienok týkajúcich sa dovozov s podmienkami platnými v EÚ - výsledkom je prijatie úprav certifikátu na úrovni stáleho výboru ktorý tieto podmienky stanovuje,
»     systém auditov v ČŠ
- výsledkom je príprava efektívneho plánu odrážajúcom aktuálne témy a problémy v rámci EÚ pre rok 2017, ako aj posilnenie komunikácie medzi direktoriátom F DG SANTE a kompetentnými autoritami ČŠ,
»
     financovanie eradikovania nákaz v rokoch 2018-2020 - výsledkom je nastavenie hlavných parametrov pre posudzovania spolufinancovania, monitorovania a eradikovania nákaz, pomenovanie nákaz, ktoré budú zaradené do spolufinancovania, ako aj súhlas s presunom financií na nové a novovznikajúce choroby zvierat, ktoré predstavujú v súčasnosti najväčšie riziko pre EÚ.

 • V rámci iných tém – otázky návrhu nariadenia o veterinárnych liekoch (systém (predpisovanie veterinárnych liekov, pharmakovigilancia, antimikrobiálna rezistencia), kde bol nájdený konsenzus kľúčového smerovania ohľadom textácie týchto častí/článkov v novom nariadení), spolupráca s Európskou autoritou pre bezpečnosť potravín ( EFSA), iniciálna diskusia o používaní hmyzu ako krmiva, diskusia k programom školení expertov vo veterinárnej oblasti a oblasti bezpečnosti potravín ( BTSF- Better training for safer food), pracovný program EK pokiaľ ide o zahrnutie ČŠ do procesu prípravy sekundárnej legislatívy nariadenia o úradných kontrolách, témy pohody zvierat a ochrana farmových zvierat, preprava zvierat nevhodných na prepravu, ochrana králikov, genetický selekcia brojlerov, kupírovanie chvostíkov u ošípaných). U všetkých pomenované hlavné atribúty dôležitosti/následných krokov. Pre tému nákazy modrého jazyka (BT- bluetongue) po vydaní predbežnej pozície EFSA je súhlas ČŠ o úpravy legislatívy po posúdení odporúčaní EFSA.

 

 • Štátna veterinárna a potravinová správa organizovala v dňoch 06. – 09. 09. 2016 v rámci výkonu predsedníctva Slovenska v Rade EÚ neformálne zasadnutie hlavných veterinárnych lekárov (CVO) členských štátov EÚ v Piešťanoch. Išlo o riadne pracovné zasadnutie vedúcich predstaviteľov veterinárnych služieb ČŠ, avšak konané mimo tradičného miesta rokovania, ktorým býva Brusel. Na rokovaní sa stretli hlavní veterinárni lekári členských štátov EÚ ako aj zástupcovia Európskej komisie, Sekretariátu Rady a zástupcovia krajín európskeho ekonomického priestoru, ktorými sú Nórsko, Švajčiarsko a Island.

Pracovná skupina Potsdam


 • V rámci štyroch rokovaní PS Potsdam zameranej na negociácie o podmienkach obchodovania so živými zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu s III. krajinami sa počas SK PRES začal aplikovať nový interaktívny prístup, pokiaľ ide o zahrnutie ČŠ do negociačného procesu, presadzovania požiadaviek ČŠ a otváranie nových exportných možností. Dve rokovania boli výhradne zamerané na prípravu EÚ pre negociácie s Kanadou, Chile, Peru a Kolumbiou.

 • V novembri 2016 bol v Bratislave zorganizovaný spoločný riadiaci výbor EÚ/Kanada ohľadom dohody medzi EÚ a Kanadou vo veterinárnej oblasti.

Pracovná skupina veterinárnych expertov - zdravie zvierat - k návrhu nariadenia o veterinárnych liekoch


 • Počas SK PRES bolo zorganizovaných  13 dní rokovaní. Počas rokovaní sa podarilo nastaviť systémy v niekoľkých oblastiach ako napr. systémy registrácie, farmakovigilancie, zmien registrácie, prepracované boli systémy registrácie MRP a DCP procedúry, dopracovali sme systém registrácie veterinárnych liekov pre obmedzený trh a za výnimočných okolností, arbitrážnych konaní,  registrácie homeopatických veterinárnych liekov, klasifikácie a podmienok predpisovania veterinárnych liekov, systém používania veterinárnych liekov,  systém výroby a distribúcie veterinárnych liekov, maloobchodu a internetového výdaja veterinárnych liekov a záležitosti týkajúce sa používania, predpisovania a obmedzenia používania antimikrobiálnych liekov vo veterinárnej medicíne v súvislosti s AMR. Počas SK PRES sa podarilo prečítať viac ako 100 článkov z návrhu nariadenia a nájsť kompromisné riešenia na problematické oblasti
 • .

 

Codex Alimentarius

   
      SK PRES skoordinovalo pozície EÚ na 5 medzinárodných zasadnutí kódexových výborov:

 • Kódexový výbor pre spracované ovocie a zeleninu,
 • Kódexový výbor pre Európu (riešená citlivá otázka jazykových režimov),
 • Kódexový výbor pre reziduá veterinárnych liekoch v potravinách (z pohľadu EÚ úspešne vyriešená otázka zilpaterolu),
 • Kódexový výbor pre hygienu potravín (signifikantný progres na revízii všeobecných hygienických princípov),
 • Kódexový výbor pre výživu a potraviny určené na špeciálne dietetické účely.


Iné aktivity

       
 • V novembri 2016 SK PRES v spolupráci s EK zorganizovalo v Bruseli konferenciu za účasti takmer 300 účastníkov na tému „Jednotný digitálny trh v potravinovom reťazci“, ktorej zameraním bol cieľ zvýšenia zdravotnej bezpečnosti potravinového reťazca prostredníctvom aplikácii a využitia informačných technológii na národnej a medzinárodnej úrovni, zlepšenie využitia, dostupnosti a informovanosti širokej verejnosti a spotrebiteľov na každom stupni potravinového reťazca v oblasti zdravia zvierat, pohody zvierat, zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín v európskom priestore a v tretích krajinách. Praktické naplnenie odkazov bude nasledovať konkrétnymi návrhmi a to prerokovávaním na úrovni hlavných veterinárnych lekárov ČŠ EÚ v Rade EÚ, ako aj na rôznych technických úrovniach/pracovných skupinách expertov organizovaných Európskou komisiou- DG SANTE (riaditeľstva EK ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín).

 • SK PRES zorganizovalo v Bruseli v spolupráci s EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals) workshop o uvážlivom používaní antimikrobiálnych látok v chovoch hospodárskych zvierat (október 2016), v spolupráci s FESASS (European Federation for Animal Health and Sanitary Security) workshop o systéme monitorovania nákaz zvierat (december 2016), a v Bratislave za účasti expertov zo Slovenska, z Európskej komisie a niektorých členských štátov EÚ Task force meeting k téme africký mor ošípaných (december 2016) zameraný na efektívnosť ochranných opatrení, týkajúcich sa zabránenia zavlečenia vírusu do SR.

 

Od 1. januára 2017 predsedá Rade EÚ Malta. Malta je zároveň posledným členom aktuálneho predsedníckeho tria (Holandsko-Slovensko-Malta).

Aktuálne predsedníctvo: https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx