Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podávanie podnetov

aktualizované dňa 4. decembra 2013
Telefonický kontakt
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník tel. linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444


Formuláre na podávanie podnetov príslušné ŠVPS SR
Podnet možno podať písomne, ústne (osobne), telefonicky alebo elektronickou formou. Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha. Lehotu na vybavenie podnetov neukladá žiadna platná legislatíva.
Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním - podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis - zákon o sťažnostiach, ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

 

Kompetencie orgánov pri výkone úradných kontrol potravín

Úrad verejného zdravotníctva

webové sídlo organizácie: www.uvzsr.sk

 

Vykonáva úradnú kontrolu potravín:

 1. prípravy pokrmov a jedál v prevádzkarňach verejného stravovania ( reštaurácie, jedálne, bufety, stánky s rýchlym občerstvením, čerpacie stanice, hromadné podujatia, napr. jarmoky...) vrátane výroby cukrárenských výrobkov a zmrzliny v miestach predaja konečnému spotrebiteľovi,
 2. vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaní na trh,
 3. výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy,
 4. nových potravín,
 5. z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
 6. v súvislosti s prídavnými látkami do potravín.

Slovenská obchodná inšpekcia

 webové sídlo organizácie: www.soi.sk

 Vykonáva kontroly zamerané na ochranu spotrebiteľa, napríklad pri predaji potravín:
 1. dodržiavanie poctivosti predaja z hľadiska správneho účtovania
  - dodržiavanie cenových predpisov
 2. dodržiavanie času predaja
 3. označovanie výrobkov predajnou cenou
 4. vydávanie dokladov o kúpe a správnosti ich náležitostí
 5. správnosť postupu pri vybavovaní reklamácií
 6. zákaz diskriminácie spotrebiteľov
 7. zákaz nekalých obchodných praktík
 8. dodržiavanie povinností pri podomovom a zásielkovom predaji, atď.

Slovenský metrologický inšpektorát

webové sídlo organizhácie ww.smi.sk/

Vykonáva, okrem iného, kontrolu zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľskom balení. Všetky podnety ohľadne hmotnosti potravín v spotrebiteľskom balení treba adresovať na Slovenský metrologický inšpektorát.

Orgány Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR a RVPS)

 webové sídlo organizácie: www.svps.sk

 Vykonáva úradnú kontrolu potravín nad ich výrobou, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh:
 1. potravín živočíšneho pôvodu,
 2. potravín rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody, nápojov vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení,
 3. geneticky modifikovaných potravín.
 4. poľnohospodárskych produktov a potravín predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi

Formuláre na podanie podnetu