Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu - automobil

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné ako správca majetku štátu ponúka na predaj osobné motorové vozidlo:

ŠKODA FELÍCIA 1,3 EFF 613, HE 488 AI, rok výroby 2000, objem valcov 1289 cm3, najazdených 179 562 km. Technický stav: vozidlo je značne opotrebované, technický stav primeraný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov. Všeobecná hodnota vozidla stanovená znaleckým posudkom je vo výške 202,00 €.

Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu.

Písomné cenové ponuky je potrebné doručiť do 10 pracovných dní od zverejnenia ponuky na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu a heslom:"CENOVÁ PONUKA – AUTO – NEOTVÁRAŤ".

Požadujeme uhradiť aj zostatok benzínu v nádrži vo výške 41,21 €.

Bližšie informácie na tel. čísle: 057/7752962.