Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Chronické chradnutie jeleňovitých - CWD

aktualizované dňa 28. marca 2017
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 161
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o CWD (chronic wasting disease) - chronické chradnutie jeleňovitých

Chronické chradnutie jeleňovitých (ďalej len „CWD“) je zaraďované medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ako bovinná spongiformná enceafalopatia (ďalej len „BSE“) u hovädzieho dobytka (ďalej len “HD”) a klusavka (ďalej len “scrapie“) oviec a kôz. CWD bolo prvý krát diagnostikované v roku 1967 u jeleníka ušatého (Odocoileus hemionus) v USA, vyskytuje sa v niektorých štátoch USA a Kanady.
 
Ochorenie má u postihnutého zvieraťa ťažký priebeh, končiaci smrťou. Hlavným príznakom je celkové chradnutie zvieraťa. K prvým príznakom ochorenia patrí zmena správania, najmä strata plachosti, neskôr sú to poruchy pohybu a koordinácie pohybov, postihnutie panvových končatín, poklesnutá hlava a ušnice. Pozorovaný je zvýšený príjem vody a nadmerná salivácia. Klinické príznaky choroby sa prejavujú zvyčajne u zvierat starších ako 17 mesiacov, najčastejšie vo veku 3-5 rokov. Zvieratá uhynú do 2-3 mesiacov od prepuknutia choroby. Pôvodcom ochorenia je vysoko odolný prión so schopnosťou pretrvávať v prírode dlhšie obdobie a môže byť zdrojom nákazy pre ďalšie vnímavé zvieratá.

 Vnímavými zvieratami, u ktorých už bolo ochorenie zistené v USE a Kanade je jeleník ušatý (Odocoileus hemionus), jeleň wapiti (Cervus elaphus nelsoni), jeleník bielochvostý (Odocoileus virginianus), jeleň lesný (Cervus elaphus) a los mokraďový (Alces alces). Na základe Rozhodnutia Komisie (ES) č. 182/2007 o prieskume CWD a odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydala ŠVPS SR v roku 2017 usmernenie pre odber a testovanie vzoriek predĺženej miechy (obexu) jeleňov lesných (Cervus elaphus) a pasrnca (jeleníka) bielochvostého (Odocoileus virginianus), zo zvierat starších ako 18 mesiacov. Odber vzoriek bol zosúladený s poľovnou sezónou v termíne od 1.9.2007 do 31.12.2007 a prebiehal vo všetkých krajoch Slovenska.
 
Odobraté vzorky boli testované na CWD na Štátnom veterinárnom ústave vo Zvolene. Spolu bolo v SR v roku 2007 odobratých a testovaných na CWD 605 vzoriek, všetky s negatívnym výsledkom.

Z počtu 605 vzoriek bolo v SR testovaných: 587 ks zastrelených zdravých zvierat, 6 ks uhynutých a 12 ks zvierat zabitých pri dopravných nehodách.

V Európe bolo CWD po prvý krát diagnostikované v roku 2016, v Nórsku.

Nórsko oznámilo dňa 5. apríla 2016 EK, členským štátom, EFSA a Svetovej organizácii pre zdravie zvierat (OIE) diagnostikovanie prvého prípadu CWD z uhynutej samice divokého soba (Rangifer) a dňa 25. mája 2016 diagnostikovanie druhého prípadu CWD u naliehavo zabitej gravidnej samice Losa mokraďového (alces alces). Nórsko začalo po diagnostikovaní CWD uplatňovať monitoring CWD v postihnutých oblastiach.
 
Európska komisia (EK) so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (EÚ), s ohľadom na článok 4 nariadenia (ES) č 999/2001 a v súlade s ustanoveniami v článku 10 smernice Rady 90 / 425 / EHS informovala dňa 17.6.2016 Nórsko o svojom zámere prijať ochranné opatrenia týkajúce sa živých zvierat jeleňovitých z dôvodu diagnostikovania niekoľkých prípadov CWD v Nórsku.

EK oznámila 26. júna navrhované opatrenia zmluvným stranám Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a 30. augusta úradu Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). CWD je infekčné ochorenie, z dôvodu ktorého môže dôjsť k narušeniu obchodu v rámci EÚ, dovozu do EÚ a vývozu do tretích krajín a pohybom živých zvierat jeleňovitých k šíreniu tohto ochorenia z ohniska nákazy. Nórsko prijalo 11. júla 2016 opatrenia zakazujúce vývoz jeleňovitých z krajiny s platnosťou do 1.1.2017. Pretože stáda divokých sobov a losov môžu migrovať v rámci Nórska, Švédska a Fínska, monitoring CWD sa v roku 2016 začal uplatňovať aj v týchto krajinách.
 
Vykonávacím Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1918 z 28. októbra 2016 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s CWD, boli upravené podmienky premiestňovania jeleňovitých z Nórska a z určitých prihraničných oblastí Švédska a Fínska s termínom uplatňovania tohto rozhodnutia od 28. októbra 2016 do 31. decembra 2017.

V januári 2017 Nórsko poskytlo EK a členským štátom informácie o aktuálnej situácii a skúsenostiach v súvislosti s CWD.

V roku 2016 bolo v Nórsku spolu testovaných na CWD približne 11 000 vzoriek zo zvierat jeleňovitých, z ktorých 5 vzoriek bolo pozitívnych.


Rev. 28.3.2017


Výsledky laboratórneho vyšetrovania CWD v priebehu poľovnej sezóny 2007


Cielená skupina zvieratá

Počet vyšetrených vzoriek
Vyšetrené Pozitívne
 Zdravo zastrelené 587 0
 Uhynuté 6 0
 Klinicky choré 0 0
 Zrazené/zabité pri dopravných nehodách 12 0
 Spolu 605 0