Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dovoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Dovoz neharmonizovaných komodít

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka dovozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre dovoz tovaru.
 • v súlade s § 21 a 25 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti môže každá fyzická alebo právnická osoba dovážať len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré:
  • spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky
  • pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz do EÚ
  • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na dovoz do EÚ
  • sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom v krajine pôvodu, ktorý zodpovedá vzoru, stanovenému legislatívou EÚ alebo v prípade neharmonizovaného tovaru vzoru, stanovenému ŠVPS SR
 • živé zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu podliehajú hraničnej veterinárnej kontrole na vonkajších hraniciach EÚ v súlade so Smernicou Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (v prípade hraničných inšpekčných staníc na území Slovenskej republiky v súlade s § 35 zákona a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín a č.534/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín). Konkrétne podmienky dovozu sú uvádzané v jednotlivých nariadeniach vlád pojednávajúcich a vzťahujúcich sa na konkrétne tovary podliehajúce veterinárnej kontrole.

Hraničná veterinárna kontrola


Legislatíva pre dovoz tovaru z tretích krajín podliehajúceho veterinárnej kontrole

Zárodočné produkty a patogény
Živé zvieratá
Živočíšne produkty
Vedľajšie živočíšne produkty

Podmienky pre dovoz komodít podliehajúcich veterinárnej kontrole, ktoré nie sú harmonizované európskou legislatívou

O harmonizácii v tejto súvislosti môžeme rozprávať vtedy, ak na komodity podliehajúce veterinárnej kontrole pri dovoze sú stanovené podmienky európskou legislatívou a to:
 • pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz do EÚ
 • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na dovoz do EÚ
 • sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom v krajine pôvodu, ktorý zodpovedá vzoru, stanovenému legislatívou EÚ
Ak v európskej legislatíve vyššie uvedené požiadavky nie sú stanovené (resp. ak niektorá požiadavka chýba), komodita nie je, čo sa týka možnosti dovozu z tretích krajín plne harmonizovaná. V takom prípade si požiadavky na dovoz stanovuje každý členský štát samostatne.

Jedná sa najmä o niektoré zvieratá a zárodočné produkty spadajúce pod smernicu Rady 92/65/EHS a nižšie uvedené produkty živočíšneho pôvodu: 
NEHARMONIZOVANÝ ŽIVOČÍŠNY PRODUKT VZORY DOVOZNÝCH CERTIFIKATOV SCHVALENE ZARIADENIA ZOZNAM KRAJIN
JEDLÉ SLIMÁKY NK 2074/2005 Príloha VI dodatok I časť B NIE JE ZOZNAM EÚ - SCHVÁLENÝCH PREVÁDZOK A ZARIADENÍ RK 2003/812 Príloha, časť VI
ŽABIE STEHIENKA NK 2074/2005 Príloha VI dodatok I časť A NIE JE ZOZNAM EÚ - SCHVÁLENÝCH PREVÁDZOK A ZARIADENÍ RK 2003/812 Príloha, časť VII
VAJCIA NA ĽUDSKÚ SPOTREBU NK 798/2008 Príloha I časť 2 NIE JE ZOZNAM EÚ - SCHVÁLENÝCH PREVÁDZOK A ZARIADENÍ NK 798/2008 Príloha I, časť 1
VAJEČNÉ PRODUKTY NA ĽUDSKÚ SPOTREBU NK 798/2008 Príloha I časť 2 NIE JE ZOZNAM EÚ - SCHVÁLENÝCH PREVÁDZOK A ZARIADENÍ NK 798/2008 Príloha I, časť 1

V prípade každého takéhoto dovozu je potrebné kontaktovať ŠVPS SR za účelom stanovenia podmienok na dovoz, a to formou žiadosti „vzor žiadosti“ formát RTF ,alebo formát PDF ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu: ozvdv@svps.sk


Zoznam schválených prevádzkarní určených na dovoz produktov z tretích krajín do krajín Európskeho spoločenstvaZoznam schválených prevádzkarní určených na dovoz vaječných produktov z Ruskej federácie do Slovenskej republiky

 • Zoznam prevádzkarní Ruskej federácie na dovoz vaječných produktov do Slovenskej republiky / Список предприятий имеющих право на поставку яичной продукции в Словацкую республику
Schvaľovacie číslo/ № п/п Názov prevádzkarne /Наименование предприятия Adresa prevádzkarne /Адрес предприятия Vyvážané produkty/ Экспортируемая продукция Oblasť / Область
194 ЗАО"Рузово" Республика Мордовия, Рузаевский район, г.Рузаевка, ул.Надежды 1"а" predaj vaječných výrobkov / реализация яичной продукции Республика Мордовия