Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mimoriadne núdzové opatrenie č.k. mno - 2344 / 2006

aktualizované dňa 25. novembra 2010

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

 

Podľa § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie Č.k. mno 2344/2006 s platnosťou a účinnosťou od 18.8.2006 a až do odvolania

 

N A R I A Ď U J E M

 

počnúc dňom 18.8.2006 užívateľom poľovných revírov na území Slovenskej republiky tieto podmienky lovu na pernatú poľovnú zver za účelom monitoringu  a lovu voľne žijúcej pernatej zveri a pernatej zveri z umelých chovov (bažant poľný, koropta horská, jarabica poľná) vo vzťahu k nákazovej situácii vo výskyte aviárnej influenzy :

  1. oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe organizovanie spoločnej poľovačky na pernatú poľovnú zver,
  2. v prípade umelých chovov pernatej zveri, vykonať poľovačku až po súhlase úradného veterinárneho lekára, ktorý vydá na základe prehliadky miesta poľovačky a posúdenia klinického stavu pernatej zveri s nálezom bez klinických príznakov svedčiacich na aviárnu influenzu,
  3. v rámci poľovačky zabezpečiť dostatočný počet vhodných vzoriek na laboratórne vyšetrenie na aviárnu influenzu podľa pokynov úradného veterinárneho lekára,
  4. ulovená pernatá zver, ani produkty z nej pochádzajúce, nesmú prísť do styku so živou hydinou,
  5. viesť evidenciu účastníkov poľovačky na pernatú zver (s ich telefonickým kontaktom alebo iným kontaktom),
  6. viesť evidenciu o naložení pridelení s takto ulovenou pernatou zverou.

Platnosť:

do zrušenia jednotlivých opatrení.

Odôvodnenie:

Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenie vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na územie Európy a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby.
Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.

V Bratislave 16.8.2006